Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine u okviru svog mandata i javnih ovlaštenja utvrđenih Zakonom i Statutom, a u skladu sa principima humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti stavilo se na raspolaganje vlastima u pružanju pomoći sve većem broju migranata, tražitelja azila,... sa svim svojim resursima u dvije entitetske organizacije, Brčko Distriktu BiH, 10 kantonalnih/županijskih, 12 gradskih i 131 općinskoj/opštinskoj organizaciji Crvenog križa/krsta.


Primarno za ovu aktivnost na raspolaganju su svi ljudski i materijalno tehnički resursi Crvenog krsta/križa u BiH:
- Smještaj, ishrana i higijenske potrepštine u već određenim prostorima od strane države, uz podršku vlasti, sestrinskih nacionalnih društava Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca, Međunarodne federacije društava Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca, Međunarodnog komiteta Crvenog križa/krsta, domaćih i inozemnih karitativnih i drugih organizacija, institucija, pojedinaca,...
- Prijem i distribucija humanitarnih roba;
- Obnavljanje obiteljskih veza i spajanje porodica u sklopu programa Službe traženja;
- Upozoravanje na opasnost od mina
- Borba protiv trgovine ljudima;
- Psihosocijalna podrška;
- Prva pomoć, kao podrška institucijama koje pružaju zdravstvenu zaštitu;
- Na raspolaganju su humanitarne kuhinje Crvenog križa/krsta za pripremu obroka.

SJEDIŠTE DCKBiH
Sjedište DCKBiH od samog početka migranske krize u BiH kontinuirano održava sastanke sa svim relevantnim akterima po ovom pitanju (Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, UNHCR, IOM, MKCK...) sa ciljem pronalaska sistemskog i adekvatnog odgovora na aktuelnu migrantsku krizu.
Glavni tajnik DCKBiH g-din Branko Leko posjetio je CKUSK i CK grada Bihaća, kao i prihvatni centar u Đačkom domu na lokalitetu Borići radi detaljnog uvida u trenutno stanje. Također je pratio polazak migranata iz Sarajeva i njihov dolazak u prihvatni kamp u Salakovcu gdje je razgovarao sa g-dinom Edinom Denjom, upravnikom kampa i g-dinom Alenom Kajtazom, sekretarom Crvenog križa grada Mostara.
30.05.2018.godine u Sarajevu održan je hitni sastanak užeg rukovodstva DCK BiH u proširenom sastavu na kojem se razgovaralo na temu Uloga i odgovornost Crvenog krsta/križa u migrantskoj krizi.
Predstavnici strukture DCK BiH učestvuju u koordinacijskim sastancima u sjedištu kancelarije Visokog komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR) u Sarajevu, na kojima se redovno razmjenjuju informacije u pogledu tekućeg i planiranog odziva na izbjegličku/migrantsku situaciju u Bosni i Hercegovini. DCKBiH učestvuje u radu Koordinacionog tijela za migracije u Bosni i Hercegovini kojim koordinira Savjet/Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
DCKBiH uputilo je apel sestrinskim nacionalnim društvima Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (CK Švajcarske, CK Italije, CP Turske, CK Hrvatske u okviru inicijative „Susjedi pomažu prvi“...) za podršku i pomoć u adekvatnom odgovoru na migrantsku krizu.
Sjedište DCKBiH uradilo je letke i plakate sa ciljem upozorenja migranata na minsku situaciju na području Trebinja, Bihaća, Velike Kladuše i Cazina, a u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina u BiH i uz finansijsku podršku MKCK. Poruke upozorenja rađene su na engleskom, arapskom i farskom jeziku.
Trenutno se radi na izradi DREFA (hitni fond za humanitarnu pomoć) sa kojim će aplicirati prema Međunarodnoj federaciji društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.

Kao direktna pomoć Crvenom križu Federacije BiH u humanitarnom zbrinjavanju migranata dana 04.06.2018. godine uplaćeno je 10.000,00 KM (za IC Salakovac, Unsko-sanski kanton)
Od humanitarnih roba do sada je isporučeno:
15.05.2018. CK USK – (36 paketa odjeće; 160 komada deka i 56 komada podmetača) = 8.239,75 KM
18.05.2018. CK grada Mostara – (20 komada podmetača; 50 komada set posuđa, 107 komada deka) = 3.549,46 KM
23.05.2018. CK USK – (640 komada deka) = 8.556,80 KM
30.05.2018. Isabeg Isaković Stup – (30 komada deka) = 428,40 KM
06.06.2018. IC Salakovac - Montažno terensko skladište ( 1 komad) = 22.849,60 KM
06.06.2018. IC Salakovac - Montažni objekat za smještaj izbjeglica ( 6 komada) = 11.736,90 KM

Ukupna vrijednost donirane robe: 65.360,91 KM

Šatori DCK BiH - 2 komada – stavljeni na raspolaganje u Salakovac

CRVENI KRIŽ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Imajući u vidu aktuelnu migrantsku situaciju u BiH Crveni križ Federacije BiH poduzimao je i poduzima aktivnosti u segmentu aninimiranja strukture Crvenog križa Federacije BiH za pružanjem konkretne humanitarne pomoći migrantima (hrana, higijena, odjeća, obuća, deke i ostalo), kao i animiranje međunarodnih i domaćih organizacija i institucija s ciljem doniranja neophodne pomoći za migrante.
24. maja 2018. godine u Bihaću je održana prva vanredna sjednica Predsjedništva Crvenog križa Federacije BiH posvećena aktuelnoj migrantskoj krizi kojoj na osnovu ovlaštenja glavnog tajnika DCKBiH prisustvovala i g-đica Žaklina Ninković, koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika.
04.06.2018.godine CKFBiH je postigao sporazum sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) o obezbjeđenju sredstava za ishranu migranata na području grada Bihaća,
na način da će od 05.06.2018.godine, tj. za narednih mjesec dana, Crveni križ grada Bihaća nastaviti sa pripremom i distribucijom obroka hrane za migrante, o čemu će se u narednim danima potpisati i protokol o saradnji.
Biće potpisan i Sporazum o saradnji između ove dvije organizacije o finansiranju pripreme i distribucije obroka za migrante smještene u Salakovcu, za period od 01. do 15.06.2018.godine, a koje priprema Crveni križ grada Mostara, dok je sredstva za prethodnih 15 dana (18.05. do 01.06.) obezbjedio Crveni križ Federacije BiH.

CRVENI KRIŽ UNSKO-SANSKOG KANTONA

CRVENI KRIŽ GRADA BIHAĆA
Uslijed situacije koja je zadesila područje grada Bihaća u proteklom periodu, a vezano za migrantsku krizu, Uprava grada Bihaća je na zajedničkom sastanku održanom 19.04.2018.godine sa predstavnicima relevantnih institucija i nevladinim organizacijama donijela zaključak da će se odgovoriti na trenutni problem u vidu humanitarnih akcija.
Odlukom gradonačelnika, Crveni križ grada Bihaća je oformio intervencijski tim za pružanje humanitarne pomoći u vidu toplih obroka i psihosocijalne pomoći.
Tim za kuhinju će obezbijeđivati dovoljan broj obroka i podjelu istih. Od tog trenutka Crveni križ u Bihaću svakodnevno provodi aktivnosti vezane za pomoć migrantima prije svega u pripremi i distribuciji toplih obroka, uređenja smještajnih kapaciteta u bivšem Đačkom domu na lokalitetu Borići, pružanju prve pomoći i psiho-socijalne pomoći...
Održan je niz sastanaka kako sa strukturama vlasti tako i sa organizacijama koje su ponudile svoju pomoć i podršku Crvenom križu (ministrom sigurnosti BiH, predstavnicima Crvenog polumjeseca UAE, Crvenog križa Hrvatske, IOM-a, Ambasade SAD, Merhameta, Save the Children-a...). Brojne NVO, privatne kompanije i građani su pružili svoju pomoć kako u donacijama tako i u svom angažmanu u aktivnostima pomoći migrantima.

CRVENI KRIŽ GRADA MOSTARA
18. 05. 2018. godine u poslijepodnevnim satima u kamp za prihvat izbjeglica u Salakovcu iz Sarajeva autobusima je stiglo i registrirano 270 migranata. Crveni križ grada Mostara im je osigurao hranu te dogovorio osnove njegove buduće aktivnosti vezane za boravak migranata u Mostaru. U saradnji sa Crvenim križem Federacije Bosne i Hercegovine i uz ppodršku DCKBiH postavljeni su šatori, koordinirane aktivnosti sa higijensko-epidemiološkim službama kao i službama hitne medicinske pomoći. Prisutni su bili i glavni tajnik Društva Crvenoga križa BiH, gospodin Branko Leko, kao i glavni tajnik Crvenoga križa Federacije BiH, gospodin Namik Hodžić.
Crveni križ grada Mostara, poštujući zakonske i statutarne obaveze, principe i misiju Crvenoga križa kontinuirano pruža pomoć migrantima u kampu u Salakovcu u vidu hrane, higijene i volonterske medicinske zaštite.

CRVENI KRIŽ GORAŽDE
Crveni križ u Goraždu pruža osnovnu humanitarnu pomoć za izbjeglice/migrante (zaliha hrane i vode, pokrivača i prostirke, psiho-socijalna podrška).