U periodu od 18-20.06.2018. godine u posjeti Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) u Sarajevu je boravila predstavnica Regionalne kancelarije za Evropu Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) g-đa Seija Tyrninoksa, šef tima za podršku klasteru zemalja centralne i jugoistočne Evrope.

Tokom dvodnevne posjete su, pored prisustva g-đe Tyrninoksa svečanosti povodom završetka radova na fasadi zgrade DCK BiH - na južnoj strani, vođeni razgovori sa predsjednikom gosp. Rajkom Lazićem, potpredsjednikom gosp. Zdravkom Miočem i glavnim tajnikom DCK BiH gosp. Brankom Lekom vezano za trenutne aktivnosti po pitanju migrantske krize u BiH, provedbu prioritetnih programskih aktivnosti uz podršku MFDCKiCP, kao i planove u narednom periodu, uključujući i izradu idejnog projekta za kompletnu obnovu zgrade sjedišta DCK BiH – nacionalnog spomenika u svrhu stvaranje preduslova za samo-održivost nacionalnog društva, pitanje imovine DCK BiH u Republici Hrvatskoj (Dječije odmaralište Lozica kod Dubrovnika), organizacioni razvoj, međunarodna saradnja i domaćinstvo 13. Mediteranskoj konferenciji u aprilu 2019. godine u Sarajevu, kao i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje sjedišta nacionalnog društva. Takođe su organizovani sastanci sa predstavnicima Delegacije MKCK u BiH, Švajcarskog Crvenog krsta/križa iz sjedišta u Bernu i Kancelarije u BiH, te je održan sastanak sa predstavnicima Hilfswerk Austria International gdje se razgovaralo o okviru koncepta za partnerstvo sa DCK BiH u različitim projektima od zajedničkog interesa na osnovu Memoranduma o razumijevanju potpisanog dana 12.06.2018. godine između DCK BiH i Hilfswerk Austria International u BiH.

Drugog dana radne posjete se razgovaralo o implementaciji programskih i projektnih aktivnosti DCK BiH i cjelokupne strukture, posebno vezano za praćenje realizacije aktivnosti na izradi Razvojnog plana DCK BiH, kao i realizaciji projekata podržanih od strane MFDCKiCP i Italijanskog Crvenog krsta/križa „Prva pomoć na radnom mjestu“ (projekat koji za konačan cilj ima dobijanje Evropskog certifikata iz prve pomoći, prvenstveno u oblasti edukacije iz prve pomoći za vozače motornih vozila) i „Organizacioni razvoj“, a tom prilikom je posebna pažnja posvećena Programu pripravnosti i odgovora na katastrofe i izradi DREF-a (zahtjeva za hitno odobravanje sredstava za artikle humanitarne pomoći za pomoć izbjeglicama/migrantima u BiH). Tom prilikom takođe se razgovaralo i o aktivnostima u okviru Službe traženja DCK BiH, sa posebnim osvrtom na procjenu potreba vezano za pružanje usluga obnavljanja porodičnih veza izbjeglicama/migrantima.

Tokom ove značajne posjete ponovo je potvrđena strateška opredijeljenost Regionalne kancelarije MFDCKiCP za Evropu u nastavku pružanja sveobuhvatne podrške strukturi DCK BiH, te je naglašeno da će se kontinuirano pružati podrška u prioritetnim područjima predloženim od strane predstavnika uprave i rukovodstva DCK BiH.