U Sarajevu je u periodu 18 -19.10.2018. godine održana Konferencija “Humanitarno deminiranje u BiH - Put ka završetku”. U pitanju je bila dijaloška konferencija, koju je organizovalo Ministarstvo civilnih poslova BiH u saradnji sa Komisijom za deminiranje i Centrom za uklanjanje mina u BiH, a pod pokrovitelјstvom Odluke Vijeća Evropske Unije i Jedinice za implementaciju Konvencije o zabrani upotrebe protivpješadijskih mina.

Ovom događaju prisustvovali su svi nosioci protivminskih aktivnosti u našoj zemlјi, uklјučujući državne institucije, NVO, privatni sektor i predstavnike međunarodnih i domaćih organizacija uklјučenih u rješavanje ovog problema. Ispred strukture Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na Konferenciji je učestvovala g-đa Ivana Grujić, koordinator za programe i humanitarna pitanja.

Cilј Konferencije je bio podizanje interesa za program protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini i razmatranje mogućnosti mobilizacije svih raspoloživih resursa na ovom polјu.
Događaj je realizovan kroz prezentacije i cilјane grupne diskusije, koje su se između ostalog bavile operativnim progresom i trenutnom situacijom, pristupima i izazovima pri vraćanju površine, državnom vlasništvu i partnerstvu, izazovima u polјu upravlјanja informacijama, izviđanju i planovima za čišćenje, te planovima Bosne i Hercegovine nakon što Bosna I Hercegovina bude očišćena od mina. Međusobni dijalog je također predstavlјao mogućnost da Bosna i Hercegovina razmotri preporuke partnera i ostalih nosioca ovih aktivnosti, koristeći implementacijske mjere kako bi se osigurala uspješna realizacija državnog programa uklanjanja mina.

Na Konferenciji je predstavlјena i nova Strategija protivminskog djelovanja do 2025. godine, kao osnova za produženje roka za ispunjenje zahtjeva prema Konvenciji o zabrani uporabe, proizvodnje i skladištenja protivpješadijskih mina.

Partneri i donatori protivminske akcije u BiH su posebno podstaknuti da naučene lekcije i preporuke podijele sa Bosnom i Hercegovinom kroz aktivno sudjelovanje na pojedinačnim sastancima, kako bi doprinijeli stvaranju zajedničke vizije o načinu na koji Bosna i Hercegovina može ispuniti svoje obaveze po Članu 5 Konvencije o zabrani upotrebe, proizvodnje, transporta i skladištenja protivpješadijskih mina.